Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dụng cụ để phóng xiên đâm cá (dưới nước)