Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spearfish /'spiəfiʃ/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá cờ Nhật bản