Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spear side /'sipə'said/  

  • Danh từ
    bên (họ) nội