Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spathiform /'spæθifɔ:m/  

  • Tính từ
    hình spat