Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) mo (bao cụm hoa cau, dừa...)

    * Các từ tương tự:
    spathed