Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spatchcock /'spætədɔk/  

  • Danh từ
    gà giết và nấu vội
    Ngoại động từ
    (thông tục) vội vã thêm (chữ, câu) vào một bản tin, một bức điện