Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sparseness /'spɑ:snis/  

  • Danh từ
    sự thưa thớt, sự lơ thơ, sự rải rác