Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] thưa thớt, [một cách] lơ thơ, [một cách] rải rác
    a sparsely populated area
    một vùng dân cư thưa thớt