Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sparking-plug /'spa:kiŋplʌg/  

  • Danh từ
    (cách viết khác spark-plug)
    bu-ji [đánh lửa] (ở xe ôtô)