Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spark-plug /'spa:kplʌg/  

  • Danh từ
    như sparking-plug