Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spark-coil /'spɑ:kkɔil/  

  • Danh từ
    (điện học) cuộn cảm ứng