Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spark-arrester /'spɑ:kə,restə/  

  • Danh từ
    cái chắn tàn lửa
    (kỹ thuật) cái triệt tia lửa