Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sparingly /'speəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] tắn tiện;[một cách] tiết kiệm
    there's not much leftso use it sparingly
    không còn mấy nữa, dùng phải tiết kiệm mới được