Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sparerib /'speərib/  

  • Danh từ
    sườn lợn đã lọc gần hết thịt