Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sự) tiết kiệm; để dành
    (sự) thanh đạm; mộc mạc
    (sự) để thay thế
    (sự) gầy gò