Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người gieo hạt
    người gieo [rắc]
    người gieo mối bất bình trong nhân dân