Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chủ ngân hàng người Hin-đu
    chủ cho vay tiền