Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) cây anh thảo