Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sow-thistle /'sauθisl/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây diếp dai