Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (viết tắt S, Mỹ cách viết khác So)
  phương nam, hướng nam, phía nam
  the window faces south
  cửa sổ nhìn ra hướng nam
  the wind is in the south today
  hôm nay gió nam (thổi từ phương nam)
  the South
  (số ít)
  miền Nam
  in the South of France
  ở miền Nam nước Pháp
  các bang đông nam của Hoa Kỳ
  Tính từ
  (thuộc ngữ) (cách viết khác South)
  nam
  South America
  Nam Mỹ
  on the south coast
  ở bờ biển phía nam
  a south wind
  gió nam (thổi từ hướng nam)
  Phó từ
  về hướng nam
  the ship was sailing due south
  con tàu chạy đúng hướng nam
  down south
  (khẩu ngữ)
  về phía nam; ở miền nam
  go down south for a few days
  đi về phương nam vài ngày
  họ vốn sống ở Scotland nhưng đã chuyển về miền Nam

  * Các từ tương tự:
  South African, south pole, south-east, south-easterly, south-eastern, south-easterner, south-easternmost, south-southeast, south-southwest