Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sourdough /'saʊədəʊ/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    bột nhào lên men (để làm bánh mì)
    người tìm vàng dày dạn (ở bắc Canada hay Alaska)