Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác soured cream)
    kem chua (do có cho thêm vi khuẩn, dùng chế món ăn)