Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như xúp, lõng bõng như canh