Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soup-ticket /'su:p,tikit/  

  • Danh từ
    vé lĩnh cháo phát chẳn