Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soup-plate /'su:ppleit/  

  • Danh từ
    đĩa ăn xúp