Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soup-kitchen /'su:pkit∫in/  

  • Danh từ
    nơi lĩnh chẩn (của người nghèo vô gia cư)