Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soup-and-fish /'supən'fiʃ/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quần áo diện (mặc vào dịp long trọng)