Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soup spoon /'su:pspu:n/  

  • Danh từ
    thìa súp