Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soup maigre /'su:p'meəgə/  

  • Danh từ
    xúp rau, canh rau