Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soupÀon /'su:psɔ:ɳ/  

  • Danh từ
    chút, tí, thoáng
    thoáng có mùi hành