Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, pl
    tiếng động (để gây tác động về không khí của hoàn cảnh)

    * Các từ tương tự:
    sound effects