Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soul-destroying /'səʊldi,strɔiiη/  

  • Tính từ
    nhàm chán
    soul-destroying jobs in the factory
    những công việc nhàm chán trong nhà máy