Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ(giống đực) soul-brother
    (Mỹ)(thgt) người phụ nữ da đen