Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soul brother /'səʊlbrʌ ðə[r]/  

  • (hoặc soul sister) (Mỹ, khẩu ngữ)
    người anh em da đen (tiếng người thanh niên da đen gọi những người có cách suy nghĩ giống họ)