Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sought-after /'sɔ:t'ɑ:ftə/  

  • Tính từ
    được săn đón, được ưa thích