Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rì rào; xào xạc (như tiếng gió thổi qua lá cây)
  Danh từ
  tiếng rì rào; tiếng xào xạc (của gió)

  * Các từ tương tự:
  sought, sought-after