Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sonorousness /sə'nɔriti/  

  • Danh từ
    tính kêu; độ kêu (âm thanh)
    sự kêu (văn)