Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sonorously /'sɒnərəsli/  /sə'nɔ:rəsli/

  • Phó từ
    [một cách] kêu, [một cách] vang