Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

somerset /'sʌməset/  

  • Danh từ
    yên xomexet (yên ngựa có độn cho người cụt một chân)
    (như) somersault
    Nội động từ
    (như) somersault