Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

somersault /'sʌməsɔ:lt/  

  • Danh từ
    sự lộn nhào; cái nhảy lộn nhào
    Động từ
    nhảy lộn nhào