Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

some time /'sʌmtaim/  

  • phó từ
    một thời gian
    tôi đã đợi được một lúc
    một lúc nào đó ((như) sometime)
    lúc nào đó tôi phải đến gặp anh ta về việc ấy