Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sombrero /'sɒmbreərəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều sombreros)
    mũ mềm rộng vành (bằng dạ hay bằng rơm của người Mê-hi-cô)