Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sombrely /'sɒmbəli/  

  • Phó từ
    [một cách] sẫm màu;[một cách] u ám
    [một cách] buồn bã, [một cách] ảm đạm