Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (trong từ ghép) người tìm ra câu trả lời hoặc giải pháp
    (máy tính) thiết bị giải, dụng cụ giải