Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solvency /'sɒlvənsi/  

  • Danh từ
    khả năng chi trả