Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solitary confinement /,sɒlitri kən'fainmənt/  

  • sự giam riêng vào xà lim