Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solid-state /,sɒlid'steit/  

  • Tính từ
    [thuộc] mạch rắn
    a solid-state amplifier
    bộ khuyếch đại mạch rắn