Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solid-hoofed /sɔli'dʌɳgjulə/  

  • -hoofed) /'səlid'hu:ft/ (solidungulate) /,sɔli'dʌɳgjulit/* tính từ
    có một móng guốc (thú vật) ((như) soliped)