Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được đúc liền khối