Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vấy bẩn; làm bẩn